Privacybeleid Signs of Time

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19-11-2020.


Wij zijn er ons van bewust dat je door onze website te bezoeken en aankopen bij ons te doen, vertrouwen stelt in Signs of Time. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Wij verwerken daarom uitsluitend de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Signs of Time. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress / WooCommerce die wij draaien op de servers van onze webhost MijnDomein. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt via onze webwinkel, worden op de server van webhostingbedrijf MijnDomein opgeslagen. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk van dienst te zijn tijdens je interacties met ons/onze winkel. Wij stellen deze gegevens niet ter beschikking van derden. Zie voor bewaartermijnen van uw gegevens bij ‘Doel van de gegevensverwerking’.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Betalingsdienst Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie Payments. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klantreviews via Webwinkelkeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan onze webwinkel kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. Als wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending door PostNL / DPD
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen in Nederland. De leveringen naar België verzenden wij via pakketdienst DPD. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, resp. DPD, delen. Zowel PostNL als DPD gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, dan wel DPD, onderaannemers inschakelt, stelt PostNL, dan wel DPD, je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Clouddienst Microsoft OneDrive
Alle persoonsgegevens met betrekking tot diensten die wij leveren of ontvangen, welke niet via de webwinkelsoftware van WordPress/Woocommerce lopen, slaan wij op op de servers van clouddienst Microsoft OneDrive. Microsoft doet er alles aan om de veiligheid en beveiliging van de gegevens van zijn gebruikers te waarborgen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en best practices. Signs of Time gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het leveren/afnemen van de overeengekomen dienst en zal ook slechts met dit doel de gegevens doorgeven aan derde partijen. De gegevens worden door Signs of Time bewaard gedurende de termijn die wettelijk van ons verlangd wordt. Hierna zullen de gegevens geanonimiseerd worden door het verwijderen van naar de persoon herleidbare informatie.

E-mail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van webprovider MijnDomein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MijnDomein heeft geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Facturatie en boekhouding
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van de webwinkelsoftware van WordPress/Woocommerce, online-boekhoudpakket E-Boekhouden en van ons intern ontwikkelde administratieprogramma SoT-DB. Alleen in de software van WordPress/Woocommerce registreren wij je naam, adres en woonplaatsgegevens en aan je persoon gekoppelde details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. In SoT-DB en E-Boekhouden worden slechts niet aan de persoon gekoppelde metagegevens met betrekking tot de bestelling opgeslagen. SoT-DB bevindt zich op clouddienst Dropbox.

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Signs of Time op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren tot het moment dat dit niet langer nodig is om de overeengekomen dienst te leveren, of totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Alle overige documenten en profielgegevens die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd, zullen vernietigd of geanonimiseerd worden.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Signs of Time. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jouw persoon verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact

We controleren regelmatig of we met ons privacybeleid aan de actuele wet- en regelgeving voldoen. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.

Contactpersoon voor privacyzaken
Irene van der Klift

Contactgegevens
Signs of Time
Azaleastraat 27
6663DE Nijmegen
Nederland
024-7505360
info@signsoftime.nl

Winkelwagen
Scroll naar boven